Thailand Furniture & Houseware Fair 2019

  • 7 - 15 ธันวาคม 2562
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

รายละเอียดงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260