Furniture Living & Design 2020

  • 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
  • 11.00 - 21.00 น.
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
    อาคาร EH 103-104

รายละเอียดงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260