Furniture Living & Design 2021

งานแฟร์เพื่อบ้าน

  • 21 - 29 สิงหาคม 2564
  • 10.30-20.30 hrs.
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
    EH 98-99

รายละเอียดงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260